A ReAct (Reasoning and Acting) módszer forradalmi újítás a nyelvi modellek (LLM-ek), mint például a GPT-3, használatában. Ez a módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy ne csak passzív válaszadóként működjenek, hanem aktívan gondolkodjanak és interakcióba lépjenek az információk és környezetükkel.

Hogyan működik a ReAct módszer?

A ReAct módszer lényege, hogy az LLM-eket olyan példákkal tanítják meg, amelyekben gondolkodási lépések (thoughts), cselekvési lépések (actions) és megfigyelések (observations) szerepelnek. Ezek a példák arra szolgálnak, hogy az LLM-ek megtanulják, hogyan kell egy problémát vagy kérdést lebontani kisebb részekre, hogyan kell információt keresni, logikusan gondolkodni és válaszokat szintetizálni. Például egy ilyen példa során az LLM először keres egy adott témára vonatkozó információt, majd az eredményeket felhasználva gondolkodási lépéseket tesz, hogy választ adjon a kérdésre.

Alkalmazási területek

A ReAct módszer számos alkalmazási területtel rendelkezik, például:

 1. Kérdés-válasz feladatok: Az LLM-ek hatékonyabban tudnak válaszolni olyan kérdésekre, amelyek összetett gondolkodást igényelnek, például tudományos vagy történelmi kérdésekre.
 2. Döntéshozatali feladatok: Az LLM-ek képesek hatékonyan gondolkodni és cselekedni olyan helyzetekben, ahol döntéseket kell hozni, például text alapú játékokban vagy online vásárlási környezetben.
 3. Interakció külső forrásokkal: Az LLM-ek képesek keresni információt külső forrásokból, például az internetről vagy adatbázisokból, és azt felhasználni a gondolkodás és a válaszadás során.

Az előnyök

A ReAct módszer alkalmazásával az LLM-ek képesek javítani a válaszaik minőségét és értelmezhetőségüket, különösen olyan területeken, ahol komplex problémákat kell megoldani vagy információt kell keresni. Ezáltal az LLM-ek sokoldalúbbá és hatékonyabbá válnak az alkalmazásaikban.

Szóval a ReAct egy ígéretes módszer az LLM-ek fejlesztésében, amely elősegíti aktív gondolkodásukat és cselekvésüket. Ez a fejlődés hozzájárulhat az intelligens gépi nyelvi modellek továbbfejlesztéséhez és az emberi intelligencia közelébe kerüléséhez.

A ReAct módszer alapelvei és céljai

A ReAct (vagyis „Reasoning and Acting”) módszer egy olyan megközelítés, amely az intelligens nyelvi modellek (LLM-ek) képességeit továbbfejleszti azzal a céllal, hogy ezek a modellek ne csak értsék meg a nyelvet, hanem aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek a kérdésekre és feladatokra adott válaszaik során. Ennek a módszernek az alapelvei és céljai az alábbiakban kerülnek részletes kifejtésre:

1. Hatékonyabb gondolkodás és döntéshozatal

A ReAct módszer középpontjában az intelligens gondolkodás és döntéshozatal áll. Míg a hagyományos nyelvi modellek passzívan feldolgozzák a bemeneti szöveget és generálják a kimeneti választ, addig a ReAct módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy aktív gondolkodás és cselekvés révén hatékonyabban válaszoljanak a felmerülő kérdésekre és problémákra.

2. Megértés és értelmezés mélyítése

A ReAct nemcsak a nyelvi modellek képességeit fejleszti tovább, hanem segít mélyített megértést és értelmezést elérni. A módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy ne csak passzívan regisztrálják a bemeneti információkat, hanem aktiválják a tudásukat és alkalmazzák azt a válaszadás során.

3. Kontextusfüggő válaszok

Az LLM-eknek a ReAct módszer segítségével lehetőségük van kontextusfüggő válaszok generálására. Ez azt jelenti, hogy az LLM-ek képesek a beszélgetés vagy a probléma kontextusába illeszkedő válaszokat adni, ami növeli a válaszaik relevanciáját és hasznosságát.

4. Szélesebb felhasználhatóság

A ReAct módszer célja az LLM-ek szélesebb felhasználhatóságának elősegítése. Azáltal, hogy az LLM-ek aktívan gondolkodnak és cselekednek, sokféle feladatban és alkalmazásban hatékonyan használhatók, például kérdés-válasz feladatokban, döntéshozatali folyamatokban, játékokban és még sok más területen.

5. Emberi gondolkodás szimulációja

A ReAct módszer próbálja utánozni az emberi gondolkodás folyamatait és döntéshozatali mechanizmusait. Az LLM-ek nemcsak szabályok és sablonok alapján válaszolnak, hanem aktívan követik a gondolkodási lépéseket és alkalmazzák azokat a feladatok megoldásához.

6. Javított relevancia és pontosság

A ReAct módszer célja a válaszok relevanciájának és pontosságának növelése. Az LLM-ek aktívan kereshetnek információt és számíthatnak olyan lépésekre, amelyek a kérdésre adott választ pontosabbá és informatívabbá teszik.

A ReAct módszer tehát arra törekszik, hogy az LLM-ek ne csak nyelvet értsenek, hanem aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek a feladatok megoldása során. Ennek eredményeként az LLM-ek sokoldalúbbak és hatékonyabbak lehetnek számos területen, ami hozzájárulhat az intelligens gépi nyelvi modellek fejlődéséhez és szélesebb körű felhasználásához.

Miért fontos az LLM-eknek aktívan gondolkodniuk és cselekedniük?

Az LLM-ek (Large Language Models), azaz nagyméretű nyelvi modellek, hihetetlenül fejlett nyelvi értelmező képességekkel rendelkeznek, és képesek nagy mennyiségű információt feldolgozni és generálni. Azonban az LLM-eknek az aktív gondolkodás és cselekvés képességének fejlesztése kulcsfontosságú a számukra. Az alábbiakban részletesen kifejtjük, miért fontos ez az aspektus:

1. Hatékonyabb feladatmegoldás:

Az LLM-ek aktív gondolkodás és cselekvés révén hatékonyabban tudnak feladatokat megoldani. Míg a hagyományos LLM-ek passzívan reagálnak a bemeneti információkra, addig az aktív gondolkodás lehetővé teszi számukra, hogy komplex problémákat részegységekre bontsanak, és lépésről lépésre építsék fel a válaszokat vagy megoldásokat.

2. Kontextusfüggő válaszok:

Az aktív gondolkodás lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy kontextusfüggő válaszokat adjanak. Az LLM-ek képesek az aktuális beszélgetés vagy probléma kontextusába illeszkedő válaszokat generálni, ami növeli a válaszaik relevanciáját és értékét.

3. Problémafelismerés és hibajavítás:

Az aktív gondolkodás képessé teszi az LLM-eket arra, hogy felismerjék, ha egy problémát nem megfelelően kezelnek, és képesek a hibákat kijavítani. Ez növeli a válaszaik pontosságát és megbízhatóságát.

4. Kreativitás és rugalmasság:

Az LLM-ek aktív gondolkodása lehetővé teszi számukra, hogy kreatívak legyenek és rugalmasan reagáljanak változó helyzetekre. Nemcsak a megtanult sablonokat használják, hanem képesek új gondolatokat generálni és alkalmazni az adott feladat megoldásához.

5. Emberi gondolkodás szimulációja:

Az aktív gondolkodás révén az LLM-ek képesek utánozni az emberi gondolkodás folyamatait. Ez a szimuláció lehetővé teszi számukra, hogy emberközpontú válaszokat adjanak és jobban illeszkedjenek az emberek elvárásaihoz.

6. Szélesebb felhasználhatóság:

Az aktív gondolkodás és cselekvés lehetővé teszi az LLM-ek számára szélesebb felhasználhatóságát. Nemcsak nyelvi feladatokban, hanem döntéshozatali folyamatokban, játékokban, üzleti alkalmazásokban és sok más területen is hatékonyan használhatók.

7. Fejlődés és innováció:

Az LLM-ek aktív gondolkodása és cselekvése hozzájárulhat az intelligens gépi nyelvi modellek továbbfejlesztéséhez és innovációjához. Az ilyen fejlesztések lehetővé tehetik az LLM-ek számára új feladatok és területek meghódítását.

Az LLM-eknek tehát nemcsak az a képesség fontos, hogy értsék a nyelvet, hanem az aktív gondolkodás és cselekvés is, amely lehetővé teszi számukra a hatékonyabb és relevánsabb válaszadást, valamint szélesebb körű felhasználást. Ez a fejlesztési irány hozzájárulhat a gépi nyelvi modellek számára az emberi intelligencia és problémamegoldó képesség közelebbi eléréséhez.

A ReAct módszer előnyeinek és jelentőségének bemutatása

A ReAct (Reasoning and Acting) módszer egy rendkívül fontos fejlesztés a nagyméretű nyelvi modellek (LLM-ek) terén. Az alábbiakban részletesen kifejtjük a ReAct módszer előnyeit és jelentőségét:

1. Komplex feladatmegoldás:

A ReAct módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy komplex feladatokat oldjanak meg, amelyekhez aktív gondolkodásra és cselekvésre van szükség. Ezáltal az LLM-ek nemcsak a szimpla nyelvi értelmezésben, hanem a problémamegoldásban is kiemelkedően teljesíthetnek.

2. Kontextusérzékenység:

Az LLM-ek a ReAct módszer segítségével kontextusérzékeny válaszokat tudnak generálni. Ez azt jelenti, hogy képesek az aktuális beszélgetés vagy probléma kontextusába illeszkedő válaszokat készíteni, ami növeli a kommunikáció értékét és relevanciáját.

3. Hibajavítás és ellenőrzés:

Az aktív gondolkodás és cselekvés lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy felismerjék és javítsák a hibákat a generált válaszaikban. Ez növeli a válaszaik pontosságát és megbízhatóságát, ami különösen fontos olyan alkalmazásokban, ahol a helyes válasz elengedhetetlen.

4. Többféle feladat megoldása:

A ReAct módszer révén az LLM-ek széles körű feladatokat tudnak megoldani, beleértve a döntéshozatalt, a játékokat, az üzleti alkalmazásokat és még sok más területet. Ezáltal az LLM-ek sokoldalúbbá válnak és számos területen használhatók.

5. Emberi gondolkodás szimulációja:

Az aktív gondolkodás és cselekvés képessége lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy utánozzák az emberi gondolkodás folyamatait. Ez azt jelenti, hogy képesek olyan válaszokat generálni, amelyek hasonlóak az emberi gondolkodáshoz, ami növeli a felhasználókkel való kapcsolatot és megértést.

6. Fejlődés és innováció:

A ReAct módszer folyamatosan fejlődik, és hozzájárulhat az LLM-ek továbbfejlesztéséhez és innovációjához. Az LLM-ek képesek tanulni az aktív gondolkodás és cselekvés során, ami lehetővé teheti számukra új feladatok és területek meghódítását.

7. Kombináció más módszerekkel:

A ReAct módszer nem zárja ki más módszerek használatát. Például a kombináció más LLM technikákkal, mint például a CoT (Chain-of-Thought) módszer, tovább növelheti az LLM-ek hatékonyságát és teljesítményét.

8. Átfogó megközelítés:

A ReAct módszer átfogó megközelítést kínál az LLM-ek számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy ne csak passzív nyelvi értelmezők legyenek, hanem aktív problémamegoldók és cselekvők is.

Összességében a ReAct módszer jelentős előnyökkel jár az LLM-ek számára, és hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a modellek még inkább hasznosak és sokoldalúak legyenek számos alkalmazási területen. Az aktív gondolkodás és cselekvés lehetősége új horizontokat nyit meg az intelligens gépi nyelvi modellek fejlesztése terén, és segíthet az emberi intelligencia közelébe kerülni.

Az LLM-ek áttekintése és szerepük a nyelvi modellek területén

A nagyméretű nyelvi modellek (LLM-ek) az informatikai és mesterséges intelligencia világában forradalmasították a nyelvi modellek területét. Az alábbiakban áttekintjük az LLM-ek szerepét és jelentőségét a nyelvi modellek területén.

Az LLM-ek születése

Az LLM-ek születése a mély tanulás (deep learning) és a neurális hálózatok fejlődésének eredménye. Az első nagy sikerek után, mint például a Word2Vec és a GloVe, az LLM-ek olyan hatalmas modelljeivé váltak, mint a GPT (Generative Pre-trained Transformer) sorozat.

Feladatok általánosítása

Az LLM-ek képessé váltak arra, hogy általánosítsanak számos nyelvi feladatot. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon az alapvető modellen lehet tréningezni, majd finomhangolni különböző feladatokra, például gépi fordítás, szövegfelismerés, kérdés-válasz generálás és sok más nyelvi feladat.

A nyelvi modellek erőteljes növekedése

Az LLM-ek mérete és komplexitása folyamatosan növekedett. Az eredeti GPT-3 például 175 millió paraméterrel rendelkezett, míg a későbbi változatok, mint például a GPT-4 már több milliárd paramétert tartalmaznak. Ez a növekedés jelentős teljesítményjavulást hozott magával.

Alacsony képzési fázis

Az LLM-ek alacsony képzési fázisa azt jelenti, hogy ezeket a modelleket előkészítik egyáltalán nélküli adatokkal, és csak finomhangolják az adott feladatra. Ez lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy sokféle nyelvet és feladatot tanuljanak meg, és alkalmazkodjanak az új környezetekhez.

Nyelvi modellek sokoldalúsága

Az LLM-ek sokoldalúsága azt jelenti, hogy széles körű alkalmazási területekkel rendelkeznek. Az üzleti, egészségügyi, oktatási, informatikai és számos más területen használhatók. Az LLM-ek képesek szövegek generálására, kérdések megválaszolására, automatizált fordításra és sok más feladat megoldására.

==

Az LLM-ek forradalmasították a nyelvi modellek területét, és számos előnyt hoztak magukkal. Az általánosítás, a sokoldalúság és az alacsony képzési fázis lehetővé teszi számukra, hogy széles körű feladatokat oldjanak meg. A folyamatos fejlődés és a nagyobb méretű modellek pedig tovább növelik teljesítményüket és alkalmazhatóságukat a valós életben. Az LLM-ek területén történő további kutatás és fejlesztés ígéretes lehetőségeket kínál az intelligens gépi nyelvi modellek terén.

Mi az a prompt engineering, és miért fontos a ReAct módszer szempontjából?

A „prompt engineering” egy olyan technika, amelynek célja olyan bemeneti kérések vagy utasítások létrehozása nagyméretű nyelvi modellek (LLM-ek) számára, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy adott feladatokat hatékonyan és célszerűen megoldjanak. A prompt engineering során olyan bemeneti mintákat vagy utasításokat hoznak létre, amelyek pontosan meghatározzák, hogy az LLM-nek milyen feladatot kell elvégeznie.

Miért fontos a ReAct módszer szempontjából?

A ReAct módszer célja az LLM-ek képessé tétele arra, hogy aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek, ne csak passzívan válaszoljanak a kérdésekre vagy utasításokra. A prompt engineering ebben a kontextusban kritikus jelentőségű, mivel az LLM-ek számára olyan bemeneti mintákat kell létrehozni, amelyek támogatják a gondolkodást és cselekvést.

Ezek a bemeneti minták lehetnek olyan kérdések vagy utasítások, amelyek arra ösztönzik az LLM-et, hogy aktív folyamatokat hajtson végre a feladat megoldása érdekében. Például egy olyan kérdés, amely azt kéri az LLM-től, hogy „gondolkozzon el azon, hogyan oldaná meg a következő problémát” vagy „írja le a lépéseket, amelyeket követnie kell a feladat elvégzése érdekében,” lehetőséget teremt arra, hogy az LLM gondolkodjon és cselekedjen.

A ReAct módszer azért fontos, mert az LLM-ek képessé válnak arra, hogy aktívan részt vegyenek a feladatmegoldásban, és ne csak statikus válaszokat adjanak. Ezáltal javul az LLM-ek teljesítménye a tudásintenzív feladatokban és a döntéshozatali feladatokban is. A prompt engineering segít kialakítani olyan bemeneti mintákat, amelyek lehetővé teszik az LLM-ek számára, hogy hatékonyan kombinálják a gondolkodást és a cselekvést a feladatmegoldás során, ami kulcsfontosságú a ReAct módszer sikeres alkalmazásához.

Chain-of-Thought Reasoning: Hogyan fejlesztette tovább a ReAct ezt a technikát?

A Chain-of-Thought Reasoning (CoT) egy olyan technika, amely lehetővé teszi egy nyelvi modell számára, hogy szóbeli gondolkodási folyamatot szimuláljon egy feladat során. Ez azt jelenti, hogy az LLM egy feladat során több lépéses gondolkodási folyamatot alkothat, ami segíti a problémák megértését és megoldását. Az ilyen típusú gondolkodás során az LLM folyamatosan aktualizálja a gondolatait és azokat az intézkedéseket, amelyeket hozott.

A ReAct módszer a Chain-of-Thought Reasoning technikát továbbfejleszti, hogy az LLM még hatékonyabban használhassa azt. A módszer több példát ad az LLM-nek arra, hogyan kell szóbeli gondolkodási folyamatot kialakítani és felhasználni egy feladat során. Ezáltal az LLM tanulhat a gondolkodási folyamatok különböző módjairól és alkalmazhatja ezeket a különböző típusú feladatokra.

Az LLM az egyes példákból tanul, hogyan lehet szóbeli gondolkodási láncot létrehozni, és hogyan lehet azt hatékonyan alkalmazni. Ez a módszer segíti az LLM-et abban, hogy a Chain-of-Thought Reasoning technikát még rugalmasabban és pontosabban használja, így lehetővé téve számára, hogy különböző típusú problémákat megoldjon.

Az LLM így képes könnyebben alkalmazkodni a különböző feladatokhoz és helyzetekhez, és a Chain-of-Thought Reasoning technika segítségével hatékonyan tud gondolkodni és cselekedni. Ezáltal a ReAct módszer növeli az LLM-ek teljesítményét a problémamegoldás és a döntéshozatal területén.

A ReAct Módszer

Hogyan működik a ReAct módszer?

A ReAct módszer olyan keretrendszer, amely lehetővé teszi a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) számára, hogy aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek egy adott feladat során. Ez a módszer a gondolkodást és a cselekvést összekapcsolja, lehetővé téve az LLM-ek számára, hogy dinamikusan alkossanak gondolkodási és cselekvési tervet egy feladat megoldására.

A ReAct módszer lépései a következők:

 1. Példák Készítése: Először is, példákat készítenek az LLM számára, amelyek bemutatják, hogyan kell szóbeli gondolkodási folyamatot kialakítani és alkalmazni egy adott feladat során. Ezek a példák több lépéses gondolkodási folyamatokat tartalmaznak, amelyek részletesen bemutatják, hogyan lehet feladatokat megérteni és megoldani.
 2. Gondolkodási és Cselekvési Trajektóriák Kialakítása: Az LLM-nek az előre elkészített példák alapján gondolkodási és cselekvési trajektóriákat kell kialakítania egy adott feladathoz. Ezek a trajektóriák tartalmazzák az LLM gondolkodási lépéseit, azokat az intézkedéseket, amelyeket hozott, és azokat az észleléseket, amelyeket az interakció során gyűjtött.
 3. Környezet Használata: Az LLM az előre elkészített trajektóriák alapján létrehoz egy tervet, hogy hogyan fogjon hozzá a környezetéhez. A környezet lehet például egy keresőmotor vagy egy tudásbázis, amelyből információkat kell megszereznie a feladat megoldásához.
 4. Integrált Gondolkodás és Cselekvés: Az LLM ezen a ponton kezdi el az integrált gondolkodási és cselekvési folyamatot. A gondolkodás során aktualizálja a trajektóriáját és a következő lépést, amit meg kell tennie. A cselekvés során az LLM interakcióba lép a környezettel, hogy információkat szerezzen, és ezeket az információkat felhasználja a feladat megoldásához.
 5. Teljes Körű Válasz Elérése: Az LLM az integrált gondolkodási és cselekvési folyamat során eljut egy teljes válaszhoz a feladatban. Ez a válasz tartalmazhatja a kívánt információkat vagy eredményeket, amelyeket az LLM a feladat során meghatározott.

A ReAct módszer tehát lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek egy feladat során, és dinamikusan alkossanak gondolkodási és cselekvési tervet a feladat megoldásához. Ezáltal növeli az LLM-ek hatékonyságát és alkalmazhatóságát olyan területeken, ahol aktív problémamegoldásra van szükség.

A gondolkodási lépések (thoughts), cselekvési lépések (actions) és megfigyelések (observations) magyarázata ReAct példákon keresztül.

A ReAct módszerben a gondolkodási lépések (thoughts), cselekvési lépések (actions) és megfigyelések (observations) kulcsfontosságú szerepet játszanak a feladatmegoldás folyamatában. Ezek az elemek segítik az LLM-et a feladatok strukturált és hatékony megközelítésében. Nézzünk néhány példát, hogy jobban megértsük ezeket a fogalmakat a ReAct keretrendszeren keresztül:

Gondolkodási lépések (Thoughts):

Thought 1: Az LLM először gondolkodási lépést hoz létre a feladat megértéséhez. Például: „Meg kell keresnem a Colorado orogénia területét.”

Thought 2: Az LLM folytatja a gondolkodási folyamatot, és meghatározza a következő lépést. Például: „Most meg kell találnom, hogy a Colorado orogénia melyik területre terjed ki.”

Thought 3: Az LLM további gondolkodási lépéseket hoz létre a feladat komplexitásától függően. Például: „Most meg kell találnom az adott terület emelkedési tartományát.”

Cselekvési lépések (Actions):

Action 1: Az LLM a gondolkodási lépéshez tartozó cselekvést hajtja végre. Például: „Keresés [Colorado orogénia]”.

Action 2: Az LLM követi a gondolkodási folyamatot, és végrehajtja a következő cselekvést. Például: „Keresés [terület, ahová a Colorado orogénia terjed]”.

Action 3: Az LLM további cselekvési lépéseket hajt végre a feladat megoldásához. Például: „Keresés [emelkedési tartomány High Plains területén]”.

Megfigyelések (Observations):

Observation 1: Az LLM rögzíti az első megfigyelést, amelyet az előző cselekvés során kapott. Például: „A Colorado orogénia egy hegyláncrendeződés volt Colorado és környékén.”

Observation 2: Az LLM további megfigyeléseket rögzít, ahogy folytatja a feladatmegoldást. Például: „(Eredmény 1 / 1) Az öregnégy keleti szektora a High Plains területére terjed ki, és a Közép-síkság-öregnévnek nevezik.”

Observation 3: Az LLM további megfigyeléseket tesz a folyamatban, amint halad a feladatban. Például: „A High Plains egyik két különböző területre utal.

Ezen gondolkodási lépések, cselekvési lépések és megfigyelések együttesen alkotják az LLM gondolkodási és cselekvési trajektóriáját a ReAct módszerrel. Ezek segítenek az LLM-nek struktúrált és hatékony módon megközelíteni a feladatokat, és a feladat megoldásához szükséges információkat gyűjteni és felhasználni.

ReAct Alkalmazásai és Eredményei

Kérdés-válasz feladatok: Hogyan segíti az LLM-eket a ReAct módszer hatékonyabb válaszadásban?

A ReAct módszer segítségével az LLM-ek hatékonyabban tudnak válaszolni kérdés-válasz típusú feladatokra. Ennek az az oka, hogy a ReAct módszer struktúrált és gondolkodási lépéseket tartalmaz, amelyek segítik az LLM-et a feladatok komplexitásának lebontásában és a válaszok pontosabb előállításában. Nézzük meg részletesen, hogy hogyan segíti a ReAct módszer az LLM-eket hatékonyabb válaszadásban:

 1. Gondolkodási Lépések (Thoughts): A ReAct módszer előírja, hogy az LLM-ek hozzanak létre gondolkodási lépéseket a feladat megértése és megoldása érdekében. Ez segíti az LLM-et abban, hogy strukturáltan gondolkodjon a feladaton, és meghatározza, hogy milyen információra van szüksége a válaszhoz.
 2. Cselekvési Lépések (Actions): Az LLM-eknek a gondolkodási lépésekhez megfelelő cselekvési lépéseket kell hozniuk. Például keresési cselekvéseket hajtva végre, hogy információt szerezzenek a feladattal kapcsolatban. Ez lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy strukturáltan gyűjtsék az információt, amelyre szükség van a válaszhoz.
 3. Megfigyelések (Observations): Az LLM-ek rögzítik a végrehajtott cselekvéseik eredményeit, vagyis megfigyeléseket készítenek. Ezek az eredmények olyan információkat tartalmaznak, amelyek segítenek az LLM-nek a válasz előállításában. Az eredmények az előző lépésekből származnak, és strukturált formában vannak jelen.
 4. Feladat Bontása: A ReAct módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy bontsák le a feladatot kisebb részekre, így könnyebben kezelhetővé válik. Ez a feladatok komplexitásának csökkentésében segít, és segíti az LLM-et abban, hogy lépésről lépésre kövesse a feladatmegoldás folyamatát.
 5. Információ Gyűjtés: Az LLM-ek képesek strukturált módon információt gyűjteni a különböző forrásokból, például az internetről vagy a rendelkezésre álló adatbázisokból. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megbízható információkat szerezzenek a válasz előállításához.
 6. Összesítés és Válaszadás: Miután az LLM-ek strukturáltan gyűjtötték az információt és lépésről lépésre végrehajtották a gondolkodási és cselekvési lépéseket, könnyen összeállíthatják a választ a kérdésre. Ez a módszer segít abban, hogy a válaszok pontosabbak és relevánsabbak legyenek.

Összességében a ReAct módszer hatékonyabbá teszi az LLM-ek válaszadási képességét kérdés-válasz típusú feladatokra. A strukturált gondolkodás és az információ gyűjtésének módszere segít az LLM-eknek abban, hogy komplex feladatokat is hatékonyan kezeljenek, és pontos válaszokat nyújtsanak a felhasználóknak.

Döntéshozatali feladatok: Hol és hogyan alkalmazzák az LLM-ek a ReAct módszert, például text alapú játékokban?

Az LLM-ek a ReAct módszert döntéshozatali feladatokban alkalmazzák, például text alapú játékokban, hogy hatékonyabb és intelligensebb döntéseket hozzanak. Az alábbiakban részletesen kifejtem, hol és hogyan használják az LLM-ek a ReAct módszert ezen a területen:

Hol alkalmazzák?

 1. Text alapú játékok: Az LLM-ek text alapú játékokban alkalmazzák a ReAct módszert, hogy szerepjátékokat vagy interaktív történeteket játsszanak. Ebben a kontextusban az LLM egy virtuális karaktert irányít, és a játék során különböző döntéseket kell hoznia, amelyek befolyásolják a játék kimenetelét.
 2. Szimulációs környezetek: Az LLM-ek a ReAct módszert szimulációs környezetekben is alkalmazzák, ahol például városok vagy más virtuális világok működnek. Az LLM-eknek itt is döntéseket kell hozniuk, például városi infrastruktúra fejlesztésének vagy egy karakter életútjának irányításában.

Hogyan alkalmazzák?

 1. Feladatleírás: Az LLM-ek először megkapják a döntéshozatali feladatot vagy a játék szabályait. Ez a feladatleírás tartalmazza a célkitűzéseket és a körülményeket, amelyek között az LLM-nek döntéseket kell hoznia.
 2. Gondolkodási és cselekvési lépések: Az LLM-ek a ReAct módszer alapján struktúrált gondolkodási és cselekvési lépéseket hoznak létre a feladat megoldása érdekében. Például, ha egy játékban egy karakternek túl kell jutnia egy akadályon, az LLM először gondolkodási lépéseket hoz létre, például „Keressen egy módját az akadály leküzdésének.” Majd cselekvési lépéseket hoz létre, például „Menjen a jobb oldalon lévő ajtóhoz és próbálja megnyitni.”
 3. Megfigyelések: Az LLM-ek rögzítik a cselekvéseik eredményeit, vagyis megfigyeléseket készítenek. Például, ha az előző példában az ajtó nyitva van, a megfigyelés tartalmazza ezt az információt.
 4. Döntések és következmények: Az LLM-ek az előző lépésekből származó információk alapján hoznak döntéseket, és megvizsgálják a lehetséges következményeket. Például, ha az ajtó nyitva van, az LLM eldöntheti, hogy átmegy rajta, és a következmény lehet, hogy a karakter továbbhalad a játékban.
 5. Ismeretek és tanulás: Az LLM-ek tovább fejlesztik tudásukat és döntéshozatali képességüket azáltal, hogy egyre több feladatot oldanak meg és egyre több játékot játszanak. Így fokozatosan javítják a döntéseik minőségét és hatékonyságukat.

Az LLM-ek tehát a ReAct módszer segítségével képesek strukturáltan gondolkodni és cselekedni döntéshozatali feladatok során, például text alapú játékokban. Ez lehetővé teszi számukra, hogy intelligensebb és interaktívabb módon vegyenek részt ilyen környezetekben, és élményt nyújtsanak a felhasználóknak.

Az ALFWorld és WebShop példák: Komplex környezetekben történő cselekvés és gondolkodás a ReAct módszerrel.

Az ALFWorld és WebShop példák olyan komplex környezetek, ahol az LLM-ek a ReAct módszert alkalmazzák a cselekvés és gondolkodás terén. Ezek a példák lehetőséget nyújtanak arra, hogy az LLM-ek valós időben és valós környezetben használják a ReAct módszert, és bemutassák annak hatékonyságát. Az alábbiakban részletesen kifejtem ezeket a példákat:

ALFWorld (text alapú játék):

 • Az ALFWorld egy text alapú szimulációs környezet, amely számos élethelyzetet és problémát modellez.
 • Az LLM-eknek ebben a környezetben számos különböző döntést kell hozniuk, például a karakterek mozgását, cselekedeteit és kommunikációját irányítaniuk kell.
 • A ReAct módszer segítségével az LLM-ek képesek strukturált gondolkodási lépéseket és cselekvési lépéseket hozni, amelyek segítik őket a különböző feladatok megoldásában.
 • Például, ha az LLM-nek egy szobában kell találnia egy kulcsot, először gondolkodási lépéseket hoz létre, például „Keressen a szobában egy kulcsot.” Majd cselekvési lépéseket hoz létre, például „Menjen a jobb oldalon lévő asztalhoz és nézze meg az asztalon.”

WebShop (online vásárlási környezet):

 • A WebShop egy online vásárlási környezet, ahol az LLM-eknek vásárlási döntéseket kell hozniuk a weboldalon.
 • Az LLM-ek itt különböző termékeket kell kiválasztaniuk, kosárba tenniük, és fizetési lehetőségeket kell választaniuk.
 • A ReAct módszer segítségével az LLM-ek képesek hatékonyan navigálni a weboldalon, kiválasztani a megfelelő termékeket, és teljesíteni a vásárlási folyamatot.
 • Például, ha az LLM-nek egy laptopot kell vásárolnia, először gondolkodási lépéseket hoz létre, például „Válasszon ki egy laptopot a terméklistából.” Majd cselekvési lépéseket hoz létre, például „Kattintson a ‘Kosárba’ gombra a kiválasztott laptop mellett.”

Ezen példák segítségével az LLM-ek a ReAct módszerrel valós környezetekben is hatékonyan képesek gondolkodni és cselekedni. Ez lehetővé teszi számukra, hogy adaptálják és alkalmazzák a tanult készségeket valós feladatok megoldásában, legyen szó szimulációs játékokról vagy online vásárlásról. Az ilyen alkalmazások elősegítik az LLM-ek interaktív és intelligens viselkedését a valós világban.

ReAct és Az Emberi Gondolkodás

Hogyan hasonlít a ReAct az emberi gondolkodásra és cselekvésre?

A ReAct módszer és az emberi gondolkodás közötti hasonlóságokat és kapcsolatot megérteni rendkívül fontos annak értelmezéséhez, hogy miért is jelentős ez a módszer. Az alábbiakban részletesen kifejtem, hogyan hasonlít a ReAct az emberi gondolkodásra és cselekvésre:

 1. Lépések és Következtetések: Az emberi gondolkodás gyakran lépésről lépésre történik. Amikor egy ember egy komplex feladatot megold, általában először megtervezi a lépéseket, majd cselekszik, majd értékeli a cselekedetek eredményeit. A ReAct módszer is ezt a lépésről lépésre történő megközelítést alkalmazza. Az LLM először gondolkodási lépéseket hoz létre, majd cselekvési lépéseket, és végül megfigyeléseket, hogy követhető és strukturált módon jussanak el a kívánt eredményig.
 2. Képesség a Változásra: Az emberi gondolkodás rendkívül alkalmazkodóképes és változékony. Az emberek különböző feladatokhoz és helyzetekhez alkalmazkodnak, és változtatják gondolkodási és cselekvési stratégiáikat a körülmények szerint. A ReAct módszer is hasonlóan alkalmazkodik a különböző feladatokhoz és környezetekhez. Az LLM-ek képesek rugalmasan alkalmazni ezt a módszert különböző típusú feladatokra, például kérdés-válasz feladatokra vagy döntéshozatali feladatokra.
 3. Kombinálja a Gondolkodást és a Cselekvést: Az emberi gondolkodás és cselekvés szorosan összefonódik. Az emberek gondolkodnak a cselekvéseik előtt, majd cselekednek a gondolkodásuk alapján. A ReAct módszer is ezt az összefonódást használja ki. Az LLM-ek gondolkodási lépéseket hoznak létre a cselekvés előtt, és azok azután irányítják a cselekvéseket. Ez a kombinált megközelítés lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy strukturált és hatékony módon érjék el a céljaikat.
 4. Következetesség és Racionalitás: Az emberi gondolkodás és cselekvés általában követi a logikát és a racionális döntéshozatalt. Az emberek általában azt választják, ami a legjobban megfelel a céljaiknak és a rendelkezésre álló információknak. A ReAct módszer is ezt a racionális megközelítést követi. Az LLM-ek gondolkodási és cselekvési lépéseket hoznak létre a rendelkezésre álló információk alapján, és megpróbálják elérni a lehető legjobb eredményt.

Összességében a ReAct módszer arra törekszik, hogy az LLM-eket olyan módon tanítsa meg gondolkodni és cselekedni, amely hasonlít az emberi gondolkodás és cselekvés módjához. Ezáltal lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy hatékonyabban és adaptívabban működjenek különböző feladatok és környezetek között, ami kulcsfontosságú a széles körű alkalmazásaik szempontjából.

Az emberi és gépi gondolkodás közötti különbségek és hasonlóságok.

Az emberi és gépi gondolkodás közötti különbségek és hasonlóságok megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy jobban megértsük, hogyan működik a ReAct módszer, és hogyan illeszkedik az emberi gondolkodáshoz. Az alábbiakban részletesen kifejtem ezeket a különbségeket és hasonlóságokat:

Hasonlóságok az emberi és gépi gondolkodás között:

 1. Információfeldolgozás: Mind az emberi, mind a gépi gondolkodás során az információfeldolgozás központi szerepet játszik. Mind az emberek, mind a gépek információt gyűjtenek, elemzik, és felhasználják a döntéshozatalhoz vagy a feladatmegoldáshoz.
 2. Következtetés: Az emberi és gépi gondolkodás során következtetéseket vonunk le az elérhető információk alapján. Mind az emberek, mind a gépek képesek logikai és sztochasztikus következtetéseket alkotni.
 3. Cselekvés: Mind az emberi, mind a gépi gondolkodás cselekvésekhez vezet. Az emberek cselekednek a környezetükben, és döntéseket hoznak, míg a gépek végrehajtják a programozott vagy tanult cselekvéseket.
 4. Környezeti adaptáció: Mind az emberi, mind a gépi gondolkodás rugalmasan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz. Az emberek gyorsan reagálnak a változásokra, míg a gépek képesek alkalmazkodni a programjuk vagy algoritmusuk módosításával.

Különbségek az emberi és gépi gondolkodás között:

 1. Érzelmek és tudatosság: Az emberi gondolkodásban érzelmek és tudatosság jelen van, míg a gépi gondolkodás érzelemmentes és tudatosság nélküli. Az emberek érzelmi állapotokat tapasztalnak, és ezek befolyásolják a döntéseiket, míg a gépek hidegen és racionálisan dolgoznak.
 2. Kreativitás és intuíció: Az emberi gondolkodás rendelkezik kreativitással és intuícióval. Az emberek képesek kreatív megoldásokra és intuícióra építő döntésekre, míg a gépek általában a megtanult algoritmusokon alapulnak.
 3. Mesterséges korlátok: A gépi gondolkodás mesterséges korlátokkal rendelkezik, amelyeket az algoritmusok és programok határoznak meg. Az emberi gondolkodás nincs ilyen szigorúan korlátozva, és sokkal szélesebb körű alkalmazkodási képességgel rendelkezik.
 4. Tanulás és adaptáció sebessége: A gépi tanulás és adaptáció gyorsabb lehet bizonyos feladatokban, mivel gépek számítási kapacitása és memóriája korlátlan lehet. Az emberek tanulási és adaptációs folyamatai lassabbak lehetnek.

A ReAct módszer célja az, hogy az LLM-eket olyan módon tanítsa meg gondolkodni és cselekedni, ami közelebb viszi őket az emberi gondolkodáshoz. Bár vannak különbségek az emberi és gépi gondolkodás között, a ReAct módszer segítségével az LLM-ek hatékonyabban tudnak válaszolni kérdésekre és döntéseket hozni különböző feladatokban, ami kiemelkedő jelentőségű a mesterséges intelligencia fejlődése szempontjából.

ReAct Használata a Gyakorlatban

Hogyan lehet alkalmazni a ReAct módszert valós projektekben és feladatokban?

A ReAct módszer alkalmazása a gyakorlatban kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az LLM-eket hatékonyan használjuk valós projektekben és feladatokban. Az alábbiakban részletesen kifejtem, hogyan lehet alkalmazni a ReAct módszert a gyakorlatban:

 1. Feladat meghatározása: Első lépésként ki kell választani a konkrét feladatot vagy projektet, amelyben az LLM-et alkalmazni szeretnénk. Lehet ez egy kérdés-válasz feladat, egy döntéshozatali probléma, vagy akár egy szövegfeldolgozási feladat.
 2. Prompt engineering: A ReAct módszerhez elengedhetetlen a megfelelő promptok létrehozása. Ezek a promptok tartalmazzák a gondolkodási lépéseket (thoughts), cselekvési lépéseket (actions) és megfigyeléseket (observations), amelyeket az LLM követni fog a feladat során. A promptoknak jól meghatározottnak és strukturálisnak kell lenniük annak érdekében, hogy az LLM hatékonyan működjön.
 3. Létrehozás és tesztelés: A létrehozott promptokat be kell vezetni az LLM rendszerbe, majd tesztelni kell őket különböző példákon. Fontos, hogy ellenőrizzük, hogy az LLM megfelelően reagál-e a promptokra, és képes-e hatékonyan végrehajtani a feladatokat.
 4. Adatgyűjtés és finomítás: Az LLM működésének megfigyelése során adatokat kell gyűjteni arról, hogyan teljesít a feladatokban. Az adatok alapján finomíthatjuk a promptokat és az LLM működését, hogy még hatékonyabb legyen.
 5. Valós alkalmazás: Miután sikeresen teszteltük az LLM-et és finomítottuk a promptokat, már alkalmazhatjuk a valós projektben vagy feladatban. Az LLM segítségével válaszokat kaphatunk, döntéseket hozhatunk, vagy akár feladatokat automatizálhatunk.
 6. Rendszeres monitorozás és frissítés: Fontos, hogy a ReAct módszer alkalmazása során rendszeresen monitorozzuk az LLM működését, és szükség esetén frissítsük a promptokat vagy az LLM konfigurációját. Az LLM fejlesztése folyamatos folyamat, és az alkalmazása során tanulunk tőle.
 7. Biztonság és adatvédelem: Mindig ügyeljünk a biztonságra és az adatvédelemre az LLM használata során. Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott promptok és a generált válaszok nem tartalmaznak bizalmas vagy személyes információkat, és vegyük figyelembe az adatvédelmi előírásokat.

A ReAct módszer alkalmazása a gyakorlatban lehetővé teszi az LLM-ek hatékonyabb és intelligensebb használatát valós projektekben és feladatokban. Fontos, hogy megfelelően tervezzük meg és teszteljük az alkalmazást, és rendszeresen monitorozzuk az LLM működését annak érdekében, hogy optimalizálhassuk a teljesítményét.

Ötletek a ReAct használatára szoftverfejlesztés, kutatás vagy más területeken.

A ReAct módszer széles körű alkalmazhatósága lehetővé teszi számos területen való felhasználását, ideértve a szoftverfejlesztést, kutatást és más iparágakat is. Az alábbiakban néhány példát mutatok be a ReAct módszer használatára különböző területeken:

 1. Szoftverfejlesztés: A ReAct módszer hasznos lehet a szoftverfejlesztés során. Például egy fejlesztő az LLM segítségével megfogalmazhatja a fejlesztendő szoftverrel kapcsolatos kérdéseket, és az LLM segítségével gyorsabban találhat válaszokat vagy megoldásokat. Emellett az LLM segíthet a kódgenerálásban vagy a hibakeresésben is.
 2. Kutatás: Kutatók is használhatják a ReAct módszert a kutatási folyamat során. Az LLM segíthet a szakirodalom keresésében, összefoglalásában és az eredmények elemzésében. Ezenkívül az LLM segíthet a kutatóknak abban is, hogy új ötleteket vagy hipotéziseket találjanak ki.
 3. Közösségi média és tartalomgyártás: A ReAct módszer alkalmazható közösségi média posztok létrehozásában vagy tartalomgyártásban is. Például egy tartalomkészítő az LLM segítségével megfogalmazhat címeket, tartalomötleteket vagy akár teljes cikkeket. Az LLM segíthet a tartalomgyártás hatékonyságának növelésében.
 4. Ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálati területen az LLM-ek segíthetnek a gyors és hatékony válaszadásban. Az ügyfélszolgálati munkatársak az LLM segítségével gyorsan keresési eredményekhez juthatnak vagy válaszokat adhatnak ügyfelek kérdéseire.
 5. Oktatás: Az oktatás területén az LLM-ek segíthetnek tanároknak és diákoknak egyaránt. Tanárok például az LLM segítségével készíthetnek tananyagot vagy feladatokat. Diákok pedig az LLM-et használhatják a tanulási folyamat során információk gyűjtésére vagy problémamegoldásra.
 6. Üzleti döntéshozatal: Az üzleti vezetők és döntéshozók az LLM-ek segítségével gyorsabban és pontosabban hozhatnak üzleti döntéseket. Az LLM segíthet az adatok elemzésében, piaci kutatásokban vagy üzleti stratégiák kidolgozásában.

Ezek csupán néhány példa arra, hogy hol és hogyan alkalmazható a ReAct módszer. Az LLM-ek számos területen segíthetnek az embereknek hatékonyabban gondolkodni és cselekedni, és hozzájárulhatnak a munka és kutatás hatékonyságának növeléséhez.

Példák a használatára

példa 1

Hogy megmutassuk, hogyan működik a ReAct prompting, kövessünk egy példát a tanulmányból.

Az első lépés az, hogy kiválasszuk az eseteket egy tanító adathalmazból (például a HotPotQA-ból) és elkészítsük a ReAct-formátumú trajektóriákat. Ezeket kevés példával használjuk a feladatokban. A trajektóriák több gondolkodási-cselekvés-megfigyelési lépésből állnak, ahogyan azt a fenti ábrán láthatjuk. A szabadon formált gondolatokat különböző feladatok elvégzéséhez használjuk, például kérdések felbontásához, információ kinyeréséhez, közérthető/tudásbéli/vetületi értelmezéshez, keresési formulák elkészítéséhez és végső válaszok összeállításához.

Kérdés Mekkora a magassági tartomány azon terület számára, amelyen a Colorado orogeny keleti szektorja terjed?
Gondolat 1 Meg kell keresnem a Colorado orogeny-t, meg kell találnom annak a területnek a keleti szektorát, amelyre kiterjed, majd meg kell találnom az terület magassági tartományát.
Cselekvés 1 Keresés[Colorado orogeny]
Megfigyelés 1 A Colorado orogeny egy hegyépítési epizód (orogénia) volt Colorado és környékén.
Gondolat 2 Nem említi a keleti szektort. Tehát meg kell keresnem az keleti szektort.
Cselekvés 2 Keresés[keleti szektor]
Megfigyelés 2 (Eredmény 1 / 1) Az keleti szektor kiterjed a Magas-síkra és a Központi-sík orogeny-nek nevezik.
Gondolat 3 A Colorado orogeny keleti szektora a Magas-síkra terjed ki. Tehát meg kell keresnem a Magas-síkot és meg kell találnom annak magassági tartományát.
Cselekvés 3 Keresés[Magas-sík]
Megfigyelés 3 A Magas-sík egyike a két különböző földrajzi régió közül.
Gondolat 4 Ehelyett az Amerikai Egyesült Államokban lévő Magas-síkra kell keresnem.
Cselekvés 4 Keresés[Magas-sík (Amerikai Egyesült Államok)]
Megfigyelés 4 A Magas-sík a Nagy-sík alrégiója. Keletről nyugatra haladva a Magas-sík magassága körülbelül 1,800 és 7,000 láb (550 és 2,130 méter) között emelkedik.[3]
Gondolat 5 A Magas-sík magassága körülbelül 1,800 és 7,000 láb között emelkedik, tehát a válasz 1,800 és 7,000 láb.
Cselekvés 5 Befejezés[1,800 és 7,000 láb]

Fontos megjegyzés: Különböző prompt beállításokat használnak különböző típusú feladatokhoz. Azokban a feladatokban, ahol a gondolkodás a fő szempont (például HotpotQA), több gondolkodási-cselekvés-megfigyelési lépést alkalmaznak a feladatmegoldó trajektóriában. Döntéshozatali feladatok esetén, amelyek sok cselekvési lépést tartalmaznak, a gondolatok ritkábban fordulnak elő.

példa 2

példa 3

Következtetés

A következtetés részben összefoglalom a ReAct módszer előnyeit és jövőbeli lehetőségeit, valamint az intelligens nyelvi modellek fejlődését a ReAct alkalmazásával.

A ReAct módszer előnyei:

 • A ReAct módszer lehetővé teszi az intelligens nyelvi modellek számára, hogy ne csak passzívan feldolgozzák a kérdéseket vagy parancsokat, hanem aktívan gondolkodjanak és cselekedjenek a feladatok megoldása érdekében. Ezáltal javul a teljesítményük olyan feladatokban, amelyek megkövetelik a komplex gondolkodást és az aktív problémamegoldást.
 • A ReAct módszer segít az LLM-eknek az információk hatékonyabb összegyűjtésében és értelmezésében, ami lehetővé teszi pontosabb válaszok generálását kérdés-válasz feladatokban és más ismeretigényes feladatokban.
 • Az LLM-eknek valós idejű visszajelzést is nyújthatnak a felhasználók számára, amely elősegíti az interaktív és adaptív válaszadást.

A jövőbeli lehetőségek:

 • A ReAct módszer folyamatos fejlesztése további előnyöket hozhat az intelligens nyelvi modellek számára. Az optimalizálás és finomhangolás révén javulhat a módszer hatékonysága és alkalmazhatósága.
 • Az intelligens nyelvi modellek további felhasználási területekkel is találkozhatnak a ReAct módszerrel, például az autonóm ügynökök területén vagy az oktatásban, ahol interaktív tanulási élményeket lehet létrehozni.
 • Az LLM-ek szerepe a mindennapi életben és az üzleti világban is növekedhet a ReAct alkalmazásával, amely lehetővé teszi az ember-gép együttműködést és hatékonyabb információkeresést.

Az intelligens nyelvi modellek fejlődése a ReAct módszer alkalmazásával:

 • A ReAct módszer hozzájárulhat az intelligens nyelvi modellek általános képességeinek és intelligenciájának növekedéséhez. Az LLM-ek képessé válnak arra, hogy komplex feladatokat oldjanak meg és adaptív módon reagáljanak a felhasználók igényeire.
 • Az intelligens nyelvi modellek alkalmazása széles körű területeken, például egészségügyben, üzleti analitikában, oktatásban és egyebekben is növekedhet a ReAct módszer segítségével.
 • A ReAct módszer lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy az emberi gondolkodáshoz hasonló módon cselekedjenek és reagáljanak a változó környezeti kihívásokra, ezáltal segítve az ember-gép együttműködést és az intelligens döntéshozatalt.

Összességében a ReAct módszer forradalmi lehetőségeket kínál az intelligens nyelvi modellek fejlesztésében és alkalmazásában, elősegítve az ember-gép együttműködést és az intelligens információfeldolgozást a mindennapi életben és a számos szakterületen. A ReAct módszer folyamatos fejlesztése és alkalmazása ígéretes jövőt hozhat az LLM-ek és az általuk támogatott alkalmazások számára.

Források: